Při registraci obdržíte automaticky slevu 10% s možností dalšího navýšení!

0
Košík
0,00 Kč
X
Obsah košíku
 x 

košík je prázdný

Obchodní podmínky

A.   Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále je „VOP“) blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost AB AUTOBOSS, s.r.o. se sídlem Dukelská 13, 737 01 Český Těšín, IČO: 47682663, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 4721 a kupujícího.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
 4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Pro účely kupní smlouvy a těchto VOP se za spotřebitele považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, či doplňovat.
 7. Provozovny prodávajícího jsou rovněž místem bezplatného odběru použitých výrobků.

 

B.   Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, či protinabídky kupujícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 3. Prodávající dodá kupujícímu jím objednané zboží, a to za podmínek uvedených v kupní smlouvě a v těchto VOP. Kupující se zavazuje jím objednané zboží převzít a řádně a v termínu splatnosti uhradit celou jeho kupní cenu.

 

C.    Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH u jednotlivých výrobků, popř. budou kupujícímu sděleny prodávajícím na požádání. Na vyžádání prodávající rovněž sdělí kupujícímu způsob výpočtu ceny s DPH.
 2. Kupní cenu je kupující povinen platit zpravidla v hotovosti v okamžiku splnění dodávky.
 3. Jestliže prodávající přistoupí na způsob bezhotovostních úhrad po splnění, je kupující povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury prodávajícího, a to nejpozději v den splatnosti této faktury.
 4. Doba splatnosti se sjednává na 14 dnů po vystavení faktury, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

 

 1. Faktura bude vystavena zpravidla při předání zboží (nebude-li vystavena faktura, bude při předání zboží vystaven dodací list a faktura bude zaslána kupujícímu dodatečně). Jedno vyhotovení faktury (dodacího listu) převezme při převzetí zboží kupující (příp. oprávněná osoba). Druhé vyhotovení faktury (dodacího listu) obdrží prodávající, na tomto vyhotovení kupující (příp. oprávněná osoba) potvrdí převzetí kupovaného zboží. Faktura (dodací list) slouží u kupní smlouvy uzavřené v ústní formě rovněž jako potvrzení o existenci této kupní smlouvy.
 2. Kupující okamžikem uzavření kupní smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 3. Sjednává se úrok z prodlení s plněním peněžitých závazků kupujícího, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

D.   Dodání zboží

 1. Prodávající splní svůj závazek dodat zboží dle smlouvy jeho odevzdáním kupujícímu. Odevzdáním zboží kupujícímu se rozumí předání zboží kupujícímu v místě splnění, kterým je prodejna prodávajícího.
 2. Bude-li ze smlouvy vyplývat jiné místo splnění, zajistí dopravu zboží po České republice pro smluvní partnery (tj. kupující, jež vystavili prodávajícímu celoroční objednávku) prodávající zdarma. Pro ostatní odběratele bude doprava nad 10.000,- Kč zdarma, do 10.000,- bude pro území ČR účtováno poplatek 100,- Kč/ s dobírkou 130,- Kč a pro oblast Slovenska a Polska 9 euro / s dobírkou 10 euro.
 3. Nehodlá-li kupující využít uvedeného způsobu dopravy zboží, musí toto ve své objednávce uvést.
 4. Za každý den prodlení prodávajícího se splněním povinnosti dodat zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží.
 5. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po jeho dodání a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
 6. Dodržení doby plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti kupujícího. V této době je kupující povinen dodávku zboží řádně převzít. Pokud se kupující ve stanovený den k odevzdání nedostaví (nebo jej nepřevezme v jiném místě než je prodejna prodávajícího) z důvodů, které nejsou na straně prodávajícího, je tímto dnem splněno, na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
 7. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího delšího 15 dnů je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nepřevzatého zboží za každý den prodlení.
 8. Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno teprve úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnictví).
 9. Případy vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy, stávky u prodávajícího nebo u dodavatelů surovin) opravňují prodávajícího přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od kupní smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku kupujícího na náhradu škody.
 10. Drobné, nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti uhradit kupní cenu.

 

E.    Práva z vadného plnění

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupujícího sám nezpůsobil, může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady zboží dle níže uvedených podmínek.
 2. Není-li dále stanoveno jinak, práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 3. Prodávající neodpovídá za vady v případě, kdy vadnost zboží byla způsobena vyšší mocí, neodborným skladováním či jiným zacházením ze strany kupujícího, neodbornou montáží, opotřebením, zásahem třetí osoby, jiných vnějších vlivů, nesprávným používáním v rozporu s jeho technickým určením a způsobem jiným než obvyklým. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího na povinnost dodržování všech příruček, pokynů a předpisů výrobců a prodejců vozidel a při montáži zakoupených náhradních dílů do těchto vozidel.

 

F.    Práva ze záruky

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 6 měsíců (na některé druhy zboží poskytuje prodávající záruční dobu delší, v závislosti na délce záruční doby poskytované dodavatelem – taková skutečnost bude potvrzena individuálně). Záruka se vztahuje na vady materiálu a na vady zaviněné výrobcem.
 2. V záruční době jsou veškeré závady kryté zárukou odstraněný bezplatně.
 3. Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené:
 1. neodborným použitím či skladováním zboží
 2. mechanickým poškozením nebo opotřebením běžným používáním
 3. živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) nebo
 4. jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.)

 

G.   Postup při reklamaci vady zboží

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v sídle prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Koupi musí kupující prokázat fakturou nebo účtenkou.
 2. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od převzetí zboží či výskytu vady. Ostatní vady je kupující povinen reklamovat nejpozději do šesti měsíců od převzetí zboží.
 3. Veškeré reklamace budou uplatňovány pouze v písemné formě, a to výhradně na formuláři prodávajícího, který je dostupný u řidiče prodávajícího doručujícího zboží, v sídle prodávajícího nebo na www.abautoboss.cz.
 4. Kupující nesmí s vadným zbožím nijak nakládat (zejména jej sám nesmí opravovat, může tak učinit až s předcházejícím souhlasem prodávajícího, v opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout reklamaci).

 

Reklamační formulář ke stažení zde

 

H.   Odstranění vad zboží

 1. V případě, že kupující reklamuje vady zboží, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné.
 2. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů.
 3. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace náleží prodávajícímu.
 4. Pokud prodávající zjistí, že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu prokazatelně vzniklých s vyřizováním této reklamace (včetně nákladů na dopravu).
 5. Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo kupujícímu oznámeno vyřízení reklamace.
 6. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu. Kupující nemá právo požadovat náklady jemu vzniklé v souvislosti s reklamací zboží.
 7. Vrácení náhradních dílů bez udání důvodu je možné pouze do 14 dnů, a to při zaplacení storno poplatku 30% z ceny vráceného zboží, nebo při jednorázovém odběru v hodnotě pětinásobku vráceného ND, kdy v tomto případě je storno poplatek 0. Toto neplatí u položek, které byly přímo objednány pro konkrétního zákazníka, u těchto položek již vrácení není možné. Toto ustanovení se neuplatní při uplatňování práv z vadného plnění spotřebitelem.

 

Vrácečkový formulář ke stažení zde

 

I.     Právo odstoupit od smlouvy

 1. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy neprodleně informovat prodávajícího.
 3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající do 30 dnů kupní cenu kupujícímu. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek jako pro provedení počáteční transakce, nesouhlasí-li prodávající s jiným způsobem. Platba bude vrácena až po obdržení vráceného zboží, nebo po prokázání, že zboží bylo odesláno zpět.
 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

J.     Zvláštní ujednání týkající se spotřebitele (fyzická osoba, neplátce DPH)

 1. Ustanovení této části se použijí na smlouvy, které prodávající uzavírá se spotřebitelem. Za spotřebitele se považuje osoba, která v objednávce neuvede údaj o IČO, místu podnikání nebo sídlu.
 2. Práva a povinnosti prodávajícího a spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména § 2161 až 2174 a § 1810 až 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Práva z vadného plnění

 

 1. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době dvacetičtyř měsíců od převzetí. Při koupi použitého spotřebního zboží je tato lhůta zkrácena na dvanáct měsíců.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží v době převzetí. Jedná se zejména o vady, kdy:
 1. nemá zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, nemá takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 2. se zboží nehodí k účely, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 3. zboží neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 4. není zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti nebo
 5. zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů
 1. Ustanovení uvedená v č. 10.5. VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 10.4., může spotřebitel požadovat také dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat je výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Lze-li však vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součástí má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V tomto případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 4. Neuplatní-li spotřebitel výše zmíněné možnosti, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 5. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, pokud o vadě věci věděl před jejím převzetím nebo vadu sám způsobil.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 7. Prodávající potvrdí spotřebiteli v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

Právo odstoupit od smlouvy – spotřebitel

 

 1. při uzavírání smlouvy distančním způsobem má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů
 2. pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem či přiloženým vzorovým formulářem)
 3. pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty
 4. odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Platba bude prodávajícím vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět
 5. spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět nebo předat v provozovně prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží před uplynutím 14 dnů
 6. spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží
 7. spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti

 

K.   Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, www.coi.cz

 

L.    Závěrečná ustanovení

 1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění platném v době uzavření smlouvy.
 2. Uzavřením smlouvy souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Za osobní údaje se považuje: jméno, příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Veškeré spory budou řešeny zásadně mimosoudně. V případě řešení sporů soudní cestou, je k jejich řešení příslušný místně příslušný soud prodávajícího. Veškeré spory budou řešeny dle českého práva. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2017.


Menu