1. Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. sama, anebo tímto pověří třetí osobu, jejímž je; zpracování protokolových souborů zpracovává společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. navštívil;

IP-adresa;

datum přístupu a doba přístupu;

případný dotaz návštěvníka;

kód odpovědi http;

přenášené skupiny dat;

údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

2.3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. (viz výše), tak také kliknutím na tento link: zde . Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit AB Autoboss s.r.o., a.s. Newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. možné.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

3.1. V případě nákupu zboží na https://www.shop.abautoboss.cz/ bude společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

3.3. Společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

3.4. Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu, zejména některou společnost ze skupiny Schwarz. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

3.5. E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s., zpracovává společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

3.6. Zpětnou vazbu bude společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu na e-shopu společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s.. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem na e-shopu společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. zaslán zákazníkům vždy dvakrát. Po druhém odeslání dotazníku na e-mailovou adresu zákazníka bude tato anonymizována tak, aby již nebyla použitelná a následně také smazána.

3.7. Společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. V případě služby Ověřeno zákazníky je touto třetí osobou společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727.

4. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na https://www.shop.abautoboss.cz/ bude společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři na webové stránce https://www.shop.abautoboss.cz/. Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů AB Autoboss s.r.o., a.s.), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

4.2. Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu, s tím, že zpracování musí být prováděno v některém členském státě EU či EHP.

5 .Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

5.1. Společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.

5.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. bude společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

5.3. Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. uplatněna reklamace výrobku, bude společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. reklamaci vyřídit.

5.4. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. sama příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

6. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

6.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

6.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde.

6.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to v nastavení prohlížeče.

7. Užívání sociální pluginů

7.1. Webové stránky společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

7.2. Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností AB Autoboss s.r.o., a.s., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

8. Zpracování osobních údajů v případě škodních událostí

8.1. Ačkoliv se společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. snaží takovým situacím předcházet a v co možná nejvyšší míře je omezit, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. určitá škoda (jde například o škodu způsobenou vadnými výrobky nebo o škodu, kterou zákazníci utrpí na některé z prodejen společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s.).

8.2. V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody.

8.3. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Za účelem vyřešení škodní události (zejména v situacích, kdy je škoda způsobená vadou výrobku) je společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. oprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který škodu způsobil, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9. Zpracování osobních údajů novinářů

9.1. Novináři se mohou v souvislosti s výkonem jejich povolání obracet na společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V takovém případě společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zpracovává jejich (poskytnuté) osobní údaje za účelem vyřízení odpovědi na jejich dotaz.

9.2. Osobní údaje poskytují novináři dobrovolně a bez jejich znalosti by společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. nebyla schopna jejich dotaz vyřídit, proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Samotná odpověď na dotaz novináře je v systému společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. uchovávána po dobu 90 dnů a následně je odstraněna či anonymizována. Identifikační údaje a oblast zájmu novináře (například výstavba prodejen, informování spotřebitelů o produktech atd.) zpracovává společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. dále až po dobu 2 let (od ukončení aktivní komunikace s novinářem), aby mohla kontaktovat novináře v situacích, kdy to bude nutné pro ochranu jejích práv a právem chráněných zájmů (například pro řádné informování veřejnosti). Osobní údaje jsou proto zpracovávány bez souhlasu novináře.

9.3. Zpracování osobních údajů bude v tomto případě provádět společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy.

9.4. V případě námitek proti tomuto zpracování kontaktujte společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

10. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

10.1. Při zpracování osobních údajů společností AB Autoboss s.r.o., a.s. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

10.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zpracovává;

(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

(iii)právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

(v) právo na přenositelnost osobních údajů;

(vi)právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

10.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s..

10.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti AB Autoboss s.r.o., a.s. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 11.

10.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost AB Autoboss s.r.o., a.s. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

11. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

11.1.Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

AB Autoboss s.r.o., a.s.

IČO:             47682663

sídlo:            Dukelská 13, Český Těšín, 737 01

Tel.:             +420 558 731 913

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 01.01. 2024.